Stichting kringloop Dinkelland, Tubbergen

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. SKDT: Stichting kringloop Dinkelland Tubbergen gevestigd aan De Mors 105 in Ootmarsum
  2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie SKDT een  overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.
  3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen SKDT en de  klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
  4. Product: alle door SKDT ter verkoop aangeboden goederen.
  5. SKDT verkoopvoorwaarden: de onderhavige algemene   verkoopvoorwaarden van SKDT.

1.2 De verkoopvoorwaarden van SKDT zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SKDT. Afwijkingen zijn slechts geldig, indien uitdrukkelijk overeengekomen en/of schriftelijk bevestigd.

1.3 Indien een bepaling van de verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. SKDT en de klant zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.

1.4 SKDT is te allen tijde gerechtigd de verkoopvoorwaarden van SKDT te wijzigen. 

 

2. Prijzen

2.1 De verkoopprijs wordt aangegeven in euro’s inclusief BTW maar exclusief eventuele verzend/bezorgkosten, tenzij anders vermeld.

2.2 Indien de verkoopprijs niet staat vermeld op het betreffende  product, dan wel op of boven het schap waar de betreffende producten door SKDT zijn geplaatst, dan wordt de verkoopprijs vastgesteld door de dienstdoende verkoopmedewerker van SKDT.

2.3 SKDT heeft het recht deze verkoopprijzen te wijzigen, indien de omstandigheden, waarop de verkoopprijzen zijn gebaseerd, veranderen.

2.4  Onjuiste prijsvermeldingen en andere kennelijke vergissingen zoals calculatie- en schrijffouten in prijzen op reclame-uitingen van SKDT, prijskaarten/labels in de winkel, website, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere bescheiden afkomstig van SKDT, binden SKDT niet. Evenmin is SKDT gebonden aan prijsaanduiding als prijskaarten/labels die niet op de juiste producten zijn geplaatst en/of de producten in een verkeerd vak (al dan niet door toedoen van SKDT) zijn geplaatst.

2.5   Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van SKDT. Eventuele bezorgkosten zijn niet in de koopprijs begrepen en komen voor rekening van de klant.

 

3. Offertes

3.1  Alle door SKDT uitgebrachte offertes worden gestand gedaan gedurende een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders is vermeld.

3.2  SKDT behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes in te trekken.

3.3  SKDT is slechts aan haar offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de klant binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte schriftelijk wordt bevestigd.

 

4. Prijsverhogingen

4.1  Indien SKDT met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is SKDT niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. SKDT is gerechtigd om prijsverhogingen in de grondstoffen, arbeidskosten en energiekosten door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.2  De in lid 1 genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de klant door SKDT ontvangen binnen acht dagen nadat de klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.

 

5. Garantie

5.1 Tenzij anders vermeld geeft SKDT geen garantie op de door haar ten verkoop aangeboden producten. Elektronische producten hebben een garantie van 7 dagen.

5.2 Producten die onder garantie worden verkocht zijn voorzien van een controlesticker; deze controlesticker is het geldige garantiebewijs.

5.3 Garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien een geldig garantiebewijs met kassabon kan worden overgelegd.

5.4 De kassabon wordt als geldig aankoopbewijs aangemerkt.

5.5 De klant dient aan te tonen dat het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor de garantie geldt.

5.6 De garantietermijn bedraagt 1 week vanaf de dag van aankoop.

5.7 Garantiegevallen worden uitsluitend op afspraak behandeld.

5.8 Ingeval van gebreken wordt door SKDT per garantiegeval afzonderlijk beoordeeld of en zo ja in welke mate er sprake is van een gebrek.

5.9 SKDT heeft het recht te kiezen om het product te repareren, te vervangen dan wel de koopsom in tegoedbonnen te restitueren.

5.10 De garantie vervalt indien sprake is van doorverkochte producten.

5.11 Indien product, welke verkocht is onder garantie, na verkoop is beschadigd vervalt de aanspraak op garantie.

5.12 De garantie vervalt indien de klant de schade heeft veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerd product.

5.13 Onder een onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:

 

6. Reserveringen en verkochte producten 

6.1 Producten kunnen gereserveerd worden. Gereserveerde artikelen worden voorzien van een gele kaart waarop de datum, het logboeknummer en het tijdstip tot wanneer het product is gereserveerd, wordt aangetekend.  Reserveren kan tot maximaal 24 uur.

6.2 Producten kunnen niet door meerdere klanten tegelijkertijd  gereserveerd worden.

6.3 Producten die verkocht en betaald zijn en tevens bezorgd dienen te worden, worden voorzien van een rode kaart waarop de bezorgdatum, het logboeknummer en het aantal verkochte producten wordt aangetekend. 

Bezorgkosten dienen gelijktijdig met de aankoop van het product c.q. de producten afgerekend te worden. Na betaling zal maximaal de volgende werkdag een telefonische afspraak voor de aflevering van de producten worden gemaakt.

6.4 Producten die verkocht en betaald zijn en door de klant zelf opgehaald worden, worden voorzien van een groene kaart waarop het logboeknummer en de ophaaldatum wordt aangetekend. Deze producten dienen binnen één week na betaling te worden opgehaald, tenzij een andere termijn schriftelijk is overeengekomen. 

6.5 Indien producten binnen genoemde termijn niet worden opgehaald, bent u verplicht contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Eenmalig zullen wij bij geen gehoor contact met u opnemen. Krijgen wij geen respons, zullen wij na 5 dagen uw product terugplaatsen in de winkel, en vind er geen restitutie plaats van uw aankoopbedrag.

 

7. Retourneren van artikelen 

7 Gekochte producten kunnen bij SKDT niet worden geruild, tenzij anders afgesproken en bekend binnen het bedrijf. 

 

8. Eigendomsrecht

8. SKDT blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

 

9. Betaling

9.1  De klant dient het aankoopbedrag volledig door middel van een wettig betaalmiddel te voldoen op het moment van aankoop, met dien verstande dat producten die vanuit het (externe) vestigingsmagazijn worden geleverd, eerst bij de kassa moeten worden betaald, voordat de betreffende producten bij de afdeling “Afgifte goederen” of bij het (externe) vestigingsmagazijn kunnen worden opgehaald.

9.2 Betaling kan niet geschieden in termijnen, tenzij anders  overeengekomen.

9.3 Bezorgkosten dienen gelijktijdig met de aankoop van een product afgerekend te worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

9.4 Voor het overige dienen facturen van SKDT binnen dertig dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door SKDT aan te geven wijze, bij gebreke waarvan de klant onmiddellijk en zonder nadere mededeling in verzuim is. In geval van niet tijdige betaling, worden alle betalingsverplichtingen van de klant terstond opeisbaar en is de klant de wettelijke rente verschuldigd ingaande de datum van verzuim.

9.6 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

10. Bezorging, schade en aflevering

10.1 Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van SKDT. Voor bezorging van producten worden bezorgkosten door SKDT in rekening gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is afhankelijk van de afstand tussen SKDT en het afleveradres. De tarieven zijn te verkrijgen bij de kassa.

10.2  Wanneer de klant gebruik wil maken van de bezorgservice van SKDT wordt er afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd of wordt afgesproken dat SKDT later contact opneemt met de klant om een afspraak te maken. 

10.3 Aflevering geschiedt bij de voordeur en alleen op de begane grond, uitgezonderd flats met een toegankelijke lift.

10.4 Voor het bezorgen van producten dient de klant voorafgaand te controleren of deuren en doorgangen breed en hoog genoeg zijn om de producten op de gewenste locatie te kunnen plaatsen. 

Indien de klant op de afgesproken dag waarop de producten worden geleverd niet thuis is, dan wel geen voorziening heeft getroffen waardoor de producten niet kunnen worden afgeleverd, zal  SKDT, indien de producten alsnog moeten worden afgeleverd, extra bezorgkosten in rekening brengen.

10.5 Het aansluiten van producten geschiedt door de klant.

10.6 Schadeclaims met betrekking tot schade die door de bezorgservice van SKDT is toegebracht aan de woning van de klant, dienen direct vermeld te worden op de ritbrief en direct schriftelijk gemeld te worden aan SKDT t.a.v. Rudi Tukkers.

10.7 Schadeclaims, als genoemd onder lid 10.6 worden niet achteraf in behandeling genomen.

10.8  De klant zal alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoeken van de schadeclaim. De klant geeft SKDT de gelegenheid een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten.

 

11. Inspectie en schadeclaims met betrekking tot producten die de  klant zelf heeft afgehaald

11.1 De klant is verplicht binnen een redelijke tijd na aankoop doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, de bij SKDT aangekochte producten te inspecteren.

11.2 Grove afwijkingen aan producten dienen uiterlijk binnen 4 werkdagen na aankoop bij SKDT schriftelijk te zijn gemeld. 

11.3 De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door SKDT de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandig heden van het gebruik en/of de installatie van de producten.

11.4 De klant is verantwoordelijk voor alle schade die ontstaan is tijdens eigen vervoer. Deze schade komen niet in aanmerking voor reclamaties.

 

12. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens

12.1 SKDT leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na, zoals vastgelegd in de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voorheen  de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Indien een klant zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien,  te corrigeren of te verwijderen kan de klant hierover met SKDT contact opnemen. 

SKDT zal de klant alle gewenste informatie verstrekken en indien door de klant gewenst de gegevens aanpassen of verwijderen.

12.2 De door de klant verstrekte gegevens worden door SKDT gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst.

 

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 SKDT is niet aansprakelijk tot verdergaande schadevergoeding aan de klant of derden, dan waartoe de klant recht op heeft op grond van de garantievoorwaarden.

13.2 SKDT is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik dat afwijkt van de eventuele gebruiksvoorschriften van het betreffende product.

13.3 De aansprakelijkheidsuitsluiting onder lid 1 blijft buiten toepassing, indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld SKDT of haar ondergeschikten.

13.4 De aansprakelijkheid van SKDT in die gevallen is te allen tijde beperkt tot directe schade.

13.5 SKDT sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot gevolgschade, immateriële schade, zaakschade, bedrijfs- en milieuschade. 

13.6 De omvang van de aansprakelijkheid van SKDT is in alle gevallen maximaal gelijk aan het factuurbedrag.

 

14. Overmacht

14.1 Indien SKDT door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

14.2 In geval van overmacht aan de zijde van SKDT heeft de klant geen recht op enige (schade) vergoeding.

14.3 Onder overmacht van SKDT wordt verstaan elke van de wil van SKDT onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van SKDT kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, stroomstoring, files, problemen bij toeleveranciers van SKDT en/of bij eigen of door derden verzorgd transport.

 

15. Verzuim/ontbinding

15.1 Indien de klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim. SKDT is dan en in geval van faillissement, surseance van betaling, onder bewind- of curatelestelling, of schuldsanering van de klant gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, dan wel die overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat SKDT tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de verder aan SKDT toekomende rechten.

15.2 Is de klant in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd conform de Wet Incasso Kosten (WIK). Indien SKDT aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

 

16. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

16.1 Uitsluitend de rechter van de vestigingsplaats van SKDT is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen aangaande overeenkomsten die met SKDT zijn gesloten, tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten. 

16.2 Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing.

 

17. Slotbepaling

De overeenkomsten en algemene voorwaarden van SKDT beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding(en) tussen SKDT en haar klanten. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen SKDT en haar klant geldende rechtsverhouding, zijn partijen gebonden door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet nietig zijn.